Z-ca Wójta - Łukasz Hubert
tel.: +48 17 225 22 65
fax: +48 17 225 65 36
e-mail:

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1) załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Wójta podczas jego nieobecności,
2) sprawowanie i organizowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, elektryfikacji, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę i kanalizację, budowy i remontów dróg, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i lokalowej,
3) nadzorowanie gospodarki mieniem komunalnym,
4) nadzorowanie gospodarki gruntami rolnymi,
5) współpraca z samorządami sołectw, kierownikami budowy itp. w realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę,
6) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał organów Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
7) podpisywanie decyzji z upoważnienia Wójta.

 


Sekretarz Gminy - Mariusz Pieniążek pok. 15 (I p)
tel. (+48 17) 225-25-24, nr centrex 107
e-mail:


Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • stwierdzanie własnoręczności podpisów złożonych na dokumentach związanych z otrzymaniem odszkodowania za wykonywaną pracę przymusową w obozach Baudienst
 • sporządzanie testamentu allograficznego
 • udzielanie dostępu do aktów prawa tj. Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego
 • przyjmowanie skarg i wniosków na pracę Urzędu Gminy
 • udzielanie informacji związanych z wyborami: do Sejmu i Senatu RP, na Prezydenta RP, do Samorządu, referendum
 • stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach:
  • potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców, teściów i swoim własnym gospodarstwie
  • umowy dzierżawy:
 • stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu wytworzonego w Urzędzie Gminy Łańcut

 


Skarbnik Gminy - Wiktor Skoczyński pok. 15 (I p)
tel.: (+48 17) 225-62-91 nr centrex 108
e-mail:

Do zadań Sarbnika Gminy należy:

 • udzielanie informacji na temat budżetu gminy dochodów i wydatków budżetowych
 • udzielanie informacji na temat wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz spraw związanych z ich ewentualnym umorzeniem, odroczeniem