Biuro Obsługi Mieszkańca

 

2 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Łańcut ruszy „Biuro Obsługi Mieszkańca”. Planowane są prace remontowe mające na celu dostosowanie istniejącego „Dziennika podawczego” do nowej funkcji. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

W biurze pobrać i złożyć można będzie m.in.:

 • wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • o nie zaleganiu w opłatach podatku,
 • o zwrocie podatku akcyzowego,
 • podanie w sprawie umorzenia podatku,
 • deklarację w sprawie podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • formularz w sprawie podatku od środków transportowych,
 • oświadczenie rolnika indywidualnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w Gminie Łańcut,
 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów oraz zeznania świadka,
 • o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest, o ustaleniu numeru porządkowego,
 • deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wniosek o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,
 • wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wniosek o przeniesienie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego,
 • wniosek o wydanie kserokopii decyzji poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym,
 • wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren działki/drogi celem wykonania przyłącza wody kanalizacji gazu energii elektrycznej czy wniosek o zwrot kosztów materiałów i robocizny użytych do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy.

 

Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 17 225 22 64

Rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A 59 1240 2643 1111 0000 3778 1750 (podatki i inne należności [z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych - te należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w informacji o wysokości opłaty])

UG Łańcut