Informacje ogólne

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łańcut

1. EKO-LINE Usługi Komunalne Sp. z.o.o.

Niziny 290

37-716 Orły

2. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. R. Traugutta 20

37-100 Łańcut

3. Stare Miasto Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

4. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

Ul. 3-ego Maja 35

36-030 Błażowa

5. Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117

38-100 Strzyżów

6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

7. Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak

ul. Hankówka 28

38-200 Jasło

8. Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Łazienna 7,

36-050 Sokołów Małopolski

9. FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10,

41-800 Zabrze

10. FBSerwis KARPATIA Sp. z o.o.

ul. Odległa 8,

33-100 Tarnów

11. FUH "EKOŚWIAT - I. i M." Izabela Nieć

Łuczyce 10, 37-705 Przemyśl

Baza sprzętowo-magazynowa:

Ul. Wincentego Witosa 48

37-710 Żurawica

12. Bogusława Dybek Zakład Oczyszczania "B i M Dybkowie"

ul. Wincentego Witosa 48, 37-710 Żurawica

13. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk     

14. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut jest FUH "EKOŚWIAT - I. i M." Izabela Nieć, Łuczyce 10, 37-705 Przemyśl, partner: EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o., Niziny 290, 37-716 Orły.

II. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łańcut zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej, Stare Miasto Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Leżajsk.
  • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, Młyny 111a, PUK EMPOL,37-550 Radymno
  • Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów, Kozodrza 225, 39-103 Ostrów

III. Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łańcut

1. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. R. Traugutta 20

37-100 Łańcut

2. WC SERVIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

3. TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Ul. Płochcińska 29

03-044 Warszawa

4. WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9

50-406 Wrocław

5. TLC RENTAL Sp. z.o.o.

ul. Rodzinna 38A

05-806 Sokołów

6. mToilet Sp. z.o.o.

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

IV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przeworsku:

Adres: ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk

Godziny otwarcia: poniedziałek  8:00-17:00, środa  8:00-17:00, piątek  8:00-17:00, sobota w godz. 8:00-12:00

Telefon: 16 648 79 33

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

- opakowania ze szkła

- opakowania z papieru i tektury

- papier

- opakowania z tworzyw sztucznych

- drewno

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości 300 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- zużyte opony z samochodów osobowych (4 sztuki/rok dla jednego gospodarstwa)

- szkło okienne

- gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 500 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- popiół i żużel paleniskowy

- drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

- przeterminowane leki i chemikalia

- farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych

- oleje przepracowane

- opakowania wielomateriałowe

- metale

- odpady tekstyliów i odzieży

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

 

V. Poziomy recyklingu za 2018 rok:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 47,84%
  • Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania – MOUBR 27,9616 Mg
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0%.
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 3,65%.