Od 29 lipca br. przedsiębiorcy działający na terenie gminy Łańcut mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podstawą zwolnienia jest uchwała Rady Gminy Łańcut Nr XIX/150/16 podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.


Na podstawie ww. uchwały zwolnienie przysługuje w odniesieniu do:

  • nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków i budowli lub ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • nowo nabytych budynków i budowli lub ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • budynków i budowli lub ich części wcześniej niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa,
  • nowo nabytych gruntów pod działalność gospodarczą.


Wymogiem koniecznym dla uzyskania zwolnienia jest wykorzystywanie nieruchomości objętej zwolnieniem do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie będzie przysługiwać przez okres 3 lat, pod warunkiem kontynuowania prowadzenia działalności na terenie gminy Łańcut przez kolejne 3 lata po zakończeniu pomocy.
Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku powinien złożyć w Urzędzie Gminy Łańcut wniosek, którego wzór został określony ww. uchwałą. Do wniosku należy dołączyć załączniki również wymienione w uchwale tj. dokumenty:
• wskazujące nieruchomość podlegającą zwolnieniu,
• potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
• wynikające z prawa budowlanego, a świadczące o zakończeniu robót budowlanych,
• zaświadczające o wysokości uzyskanej pomocy de minimis,
• potwierdzające brak zobowiązań wobec Gminy Łańcut.

Szczegółowe informacje: pok. 17, tel. 17 225 68 59.

Pełna treść uchwały Nr XIX/150/16 znajduje sie na www.bip.gminalancut.pl

UG Łańcut