KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY W ŁAŃCUCIE 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Łańcut

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut adres e-mail .
  2. Urząd Gminy Łańcut może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  realizacji zadań nałożonych na samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
  5. W związku z przetwarzaniem przez Urząd gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany  jest Wójt Gminy Łańcut.
  • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
  • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
  1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.

Klauzula informacyjna Urząd Gminy Łańcut (pobierz)

Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie (pobierz)

Klauzula informacyjna Centrum Oświaty Gminy Łańcut (pobierz)