Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych (ROS)

Kierownik: Marta Pyda

Zastępnca kierownika: Urszula Leszczyńska

e-mail:

tel. 17 225 26 79, nr wewn. 110


Biuro obsługi mieszkańca - tel. 17 225 22 64
,

 • zapewnienie prawidłowej obsługi klientów poprzez biuro obsługi mieszkańca,
 • obsługa elektroniczna obiegu dokumentów,


Sekretariat – pok. nr 16 – tel. 17 225 22 65
,

e-mail:

 • prowadzenie sekretariatu Wójta

pok. nr 11 - 17 225 26 79, nr wewn. 110

e-mail: 
e-mail:  

 • Prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie spraw obronnych

pok. nr 12 - tel. 17 225 65 43, nr wewn. 111

 

 • Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania,
 • nadawanie numerów PESEL,
 • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru dowodów osobistych,
 • wykonywanie procedur związanych z wydaniem dokumentu tożsamości, współdziałanie z instytucjami, przy przekazywaniu informacji aktualizacyjnych i statystycznych,
 • składanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

pok. nr 14 – tel. 17 225 50 80, nr wewn. 109; 17 226 32 41, wewn. 281

 

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektu i zabezpieczeniem mienia Urzędu,
 • zapewnienie obsługi technicznej i materiałowej Urzędu,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a w szczególności utrzymanie wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • koordynacja zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnych w tym:
 • tworzenie formacji samoobrony,
 • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek kryzysu i wojny oraz wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 • prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego oraz magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 • organizowanie prac i obsługa kancelaryjno - biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • realizacja zadań obronnych w tym z zakresu planowania obronnego, szkolenia obronnego, świadczeń na rzecz obronnych, Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej
 • inspektor danych osobowych

pok. nr 19 – 17 225 62 58 wewn. 114

 • Biuro Rady Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej.

pok. nr 20 –17 225 66 58 wewn. 116

 • realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej i świadczeń na rzecz obrony,
 • koordynacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień

pok. nr 1 –17 225 69 08

 • obsługa informatyczna urządu


Referat Finansowo-Podatkowy  (RFP)
Kierownik: Wiktor Skoczyński

e-mail:

tel. 17 225 62 91 nr wewn. 108


pok. nr 15 (skarbnik, kierownik referatu)
pok. nr 3 - 17 225 68 59, 17 225 69 06 nr wewn. 123, 125

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • dokonywanie wymiaru podatków i opłat,
 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie decyzji podatkowych,
 • bieżące kontrole terminów płatności zobowiązań podatkowych,
 • egzekucja zaległości podatkowych i opat z tytułu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie spraw w zakresie ulg, umorzeń, zaniechań poboru podatków, odroczeń rat należności podatkowych,
 • prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie inkasentów podatkowych

pok. nr 4 - 17 225 69 05, nr wewn. 124

 • prowadzenie obsługi kasowej

pok. nr 22, 23 - 17 225 66 59, nr wewn. 117, 17 225 66 61, nr wewn. 118

 • wykonywanie budżetu gminy,
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji księgowej urzędu i organu,
 • obsługa finansowo–księgowa dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i Regionalną Izbą Obrachunkową,
 • prowadzenie obsługi księgowej działalności bieżącej i inwestycyjnej budżetu gminy,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, inkasentów podatków, wysyłanie deklaracji oraz dokonywanie przelewów w terminach ustalonych przepisami,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług dla potrzeb podatku VAT, rozliczanie tego podatku, sporządzanie deklaracji,
 • ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy zewnętrznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie innych spraw przekazanych przez organy gminy, bądź wynikających z przepisów szczególnych,
 • bieżące kontrole terminów płatności zobowiązań za gospodarowanie odpadami

 

Referat Inwestycji Komunalnych (RIK)
Kierownik: Krzysztof Owsiak

e-mail:
tel. 17 225 68 57, nr wewn. 122

pok. nr 25 - 17 225 67 62, nr wewn. 119

 • inicjowanie i koordynowanie zadań dotyczących wodociągów, kanalizacji i źródeł energii,
 • przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetleniowych i remontów obiektów mienia komunalnego,
 • kontrola funkcjonowania oświetlenia ulicznego.
 • zapewnienie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli właścicieli poszczególnych mediów,
 • gospodarka mieniem komunalnym, prowadzenie spraw związanych z zarządem mieniem komunalnym,
 • gospodarka zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów,
 • utrzymanie obiektów mienia komunalnego,
 • opracowywanie wieloletnich planów gospodarowania zasobami mienia komunalnego,
 • merytoryczne sprawdzanie obciążeń najemców za korzystanie z infrastruktury technicznej

pok. nr 28 - 17 225 68 57, nr wewn. 122

e-mail: 

 • planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych oraz budową modernizacją utrzymaniem i ochroną dróg gminnych,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia i wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 • opracowywanie opinii i stanowisk w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaliczania dróg do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg,
 • przygotowywanie prowadzenie i rozliczanie budowy, modernizacji i remontów dróg,
 • bieżące utrzymanie dróg i obiektów drogowych, prowadzenie akcji zimowej,
 • prowadzenie prac związanych z budowa dróg dojazdowych do pól realizowanych z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
 • współpraca z zarządcami dróg na terenie gminy w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego,

pok. nr 29 - 17 225 69 15, nr wewn.154

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań remontowych obiektów mienia komunalnego,
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót oraz przeglądach gwarancyjnych,
 • przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów stanu technicznego wykonanych robót, egzekwowanie napraw lub niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia,
 • dochodzenie od projektanta i wykonawcy należnych odszkodowań i kar umownych,
 • przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi oraz dostawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umowy, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót kosztorysem ofertowym,
 • wnioskowanie o dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy w przypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania inwestycji gminnych i remontów oraz wykorzystania środków przeznaczonych na realizację tych zadań,
 • przekazywanie zadań do użytku zgodnie z wymogami,

 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych (RZP)
Kierownik: Elżbieta Balawejder

e-mail:
tel. 17 225 68 09

pok. nr 26-27 - 17 225 67 94, nr wewn. 120

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współdziałanie w ich uzgadnianiu z zainteresowanymi organami administracji państwowej,
 • opracowywanie dokumentacji służącej dokonywaniu okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającym z realizacji planu miejscowego i ocen aktualności tego planu, przedkładanych Radzie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty planistycznej,
 • wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów w zakresie planowania przestrzennego,
 • opiniowanie koncesji górniczych na podstawie ustawy Prawo Geologiczne i górnicze

pok. nr 30 - 17 225 68 09 wewn. 121

 • z zakresu planowania i przygotowania postępowań o zamówienie publiczne:
  • opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych
  • weryfikacja zapewnienia środków finansowych na realizację zlecanych zamówień,
  • nadzór nad zamówieniami publicznymi w Urzędzie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • wnioskowanie do Wójta Gminy Łańcut o powołanie komisji przetargowych, z zakresu prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w ramach pracy komisji przetargowej:
  • sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o postępowaniach oraz sporządzanie i przesyłanie zaproszeń do wykonawców, sporządzanie i przekazywanie do publikacji wszelkich innych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, podpisaniu umowy i innych przewidzianych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • sporządzanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych zawiadomień wraz z uzasadnieniami,
  • sporządzanie i przesyłanie do wykonawców odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz innych informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • udział w sesjach otwarcia ofert i ocenie ofert,
  • sporządzanie i przesyłanie do wykonawców pism informacyjnych dotyczących poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • kierowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej,
  • sporządzanie wniosków do Wójta Gminy Łańcut dotyczących wykluczeń wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i innych,
  • dokumentowanie postępowań przetargowych i sporządzanie z nich protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami,
  • w przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę – uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych, w tym w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych,
  • zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowań,
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów.
 • zadania pozostałe:
  • zwrot wadiów wykonawcom po zakończonym postępowaniu,
  • prowadzenie korespondencji zewnętrznej w sprawie zamówień publicznych, nie związanej z bieżącymi postępowaniami,
  • sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  • prowadzenie rejestru umów.

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (RPF)
Kierownik: Agnieszka Szpytma

e-mail:
Tel. 17 224 60 92

pok. 31 – 17 224 60 92 wewn. 280

e-mail: 
e-mail: 
e-mail: bip@gminalancut.pl 

 • Do zadań Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  • poszukiwanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  • opracowywanie planów i programów gospodarczych,
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji dla pozyskania funduszy zewnętrznych,
  • współpraca z Referatami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organami zarządzającymi środkami zewnętrznymi przydatnymi dla rozwoju gminy,
  • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o programach UE służących rozwojowi gminy,
  • współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych gminy,
  • współdziałanie z organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz rozwoju Gminy,
  • rozliczanie realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
  • monitorowanie procesów realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • Do zadań Promocji należą w szczególności:
  • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć promocyjnych Gminy, analizowanie ich skuteczności oraz kreowanie nowych środków promocji,
  • koordynowanie prac dotyczących kontaktów z mediami lokalnymi i krajowymi,
  • gromadzenie i dostarczanie materiałów oraz udział w pracach redakcyjnych gazety samorządowej „Głos Gminy Łańcut” oraz wydawnictw promocyjnych,
  • gromadzenie dostarczanie oraz aktualizacja materiałów informacyjnych przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej,
  • współpraca w zakresie promocji z innymi instytucjami i organizacjami,
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
  • prowadzenie strony internetowej Urzędu,
  • popularyzowanie informacji o możliwościach inwestowania na terenie gminy,
  • analizowanie informacji o gminie ukazujących się na stronach internetowych i w mediach w celu podnoszenia standardów promocyjnych.

 

Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska (RGN)
Kierownik: Beata Kochman

e-mail:
tel. 17 225 66 57, nr wewn. 116

pok. nr 17 – 17 225 46 88 wewn. 212, 17 225 65 46 wewn. 113

 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • realizacja zadań z zakresu łowiectwa, ochrony przyrody, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • podejmowanie działań w sprawie zwierząt bezdomnych, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 • rozpatrywanie wniosków i zatwierdzanie ugód dot. zmiany stanu wody na gruncie, udział w odbiorach robót na urządzeniach melioracyjnych i współpraca ze spółkami wodnymi,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za samowolną wycinkę drzew,
 • realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, przestrzeganie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, współpraca z konserwatorem zabytków odnośnie użytkowania obiektów wpisanych do GEZ,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
 • prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zmiany wpisu, wznowienia, zawieszenia i wykreślenia,
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe,
 • sprawowanie i organizowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci,
 • prowadzenie publicznie dostępnych danych oraz spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku,
 • rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 • gospodarowanie drzewami i krzewami na mieniu gminnym,
 • nakazy wykonywania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin,
 • realizowanie zadań z zakresu odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt,
 • sporządzanie Programu Opieki nad Zabytkami i przedkładanie radzie gminy sprawozdania z realizacji ww. Programu, sporządzanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego,
 • sporządzanie gminnego Programu Ochrony Środowiska i przedstawianie radzie gminy raportów z jego wykonania,
 • sporządzanie decyzji w zakresie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza,
 • wydawanie decyzji nakazującej usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 • organizowanie odbioru eternitu.

pok. nr 20 – 17 225 66 57 wewn. 116

 • gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, w tym organizowanie i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę, sprzedaż i użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z komunalizacją,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy oraz tworzenie zasobów gruntowych pod cele zabudowy
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w rozgraniczeniach nieruchomości
 • opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
 • składanie i rozliczanie wniosków o dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 • składanie wniosków o umorzenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi realizowane w oparciu o ustawę o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury,
 • organizowanie szacowania szkód w uprawach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi.