"Głos Gminy Łańcut" jest to gazeta samorządowa. Wydawanie jej zainicjował Wójt Gminy Łańcut Pan Zbigniew Łoza. Pomysł zrodził się przede wszystkim dlatego, że Urząd Gminy Łańcut nie posiadał żadnej możliwości przekazywania informacji mieszkańcom gminy. Próbowano rozwiązać ten problem zamieszczając wkładkę w "Gazecie Łańcuckiej", która miała za zadanie dostarczać bieżących wiadomości o gminie i jej poczynaniach. Jednak rozwiązanie to nie do końca zaspokajało potrzeby, ponieważ przekaz był bardzo skąpy, dlatego postanowiono stworzyć własną gazetę. Pozwalało to też na rozdzielenie spraw miasta Łańcuta, o których można przeczytać w "Gazecie Łańcuckiej" i spraw Gminy Łańcut, której siedzibą jest właśnie to miasto. Ludzie, którzy nie znają bliżej Łańcuta, kojarzą go zwłaszcza z miastem i zamkiem. Nieliczni tylko wiedzą, że znajduje się tu siedziba gminy. Dlatego stworzenie własnej gazety pozwoliło na rozdzielenie tych dwóch obszarów.

Tytuł "Głosu Gminy Łańcut" zatwierdzony został po wielu dyskusjach na ten temat. Na początku było 60 propozycji tytułu. Zespół redakcyjny wybrał cztery z nich. Były to: "Mała Ojczyzna", "Łańcucka Gmina", "Dziewiątka Gminy Łańcut", "Głos Gminy Łańcut". 21 kwietnia 1999 roku odbyła się sesja Rady Gminy, na której zespół redakcyjny zwrócił się do wszystkich uczestników sesji z prośbą o wybranie jednego tytułu w głosowaniu. Zdecydowanie największe uznanie zdobyła probozycja nazwania pisma "Głos Gminy Łańcut" tytuł wiąże się z wydawcą, czyli gminą.

Pierwsze numery posiadały nakład nie większy niż 1000 do 1500 egzemplarzy, natomiast obecnie wynosi już 2500. Gazeta ukazuje się nieregularnie, około pięć razy w roku. Wydawana jest w Urzędzie Gminy. Stąd zostaje rozwożona do sklepów, domów kultury i innych instytucji znajdujących się na terenie wsi wchodzących w skład gminy. Gazeta jest bezpłatna.

Format gazety to format A-4. Pierwsze numery zrobione były ze zwykłego papieru w kolorze czarno - białym. Od numeru czwartego okładka była kolorowa, zrobiona ze śliskiego papieru. Na okładce zamieszczony jest herb gminy, logo, oraz opisy lub zminiatutryzowane zdjęcia informujące o tym, co zawiera dany numer. Nie jest to pismo obszerne objętościowo. Pierwsze numery zawierały 16 stron łącznie z okładką. Późniejsze numery do 28 stron. Gazeta nie posiada zdobników. Nie posiada również stałych rubryk.

Tematem artykułów są głównie aktualne sprawy Gminy Łańcut oraz działanie Rady Gminy a także funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych tj. Zakładu Komunalnego, szkół, przedszkoli, ośrodków kultury.

Redaguje zespół: Marta Pyda, Andrzej Łobaza, Andrzej Kuźniar, Katarzyna Karczmarz.
Adres redakcji: Urząd Gminy Łańcut oraz Centrum Kultury Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
tel: (017) 225-22-64, 225-65-37, 225-66-57
fax:(017)225-65-36
e-mail:bip@gminalancut.pl,
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy do współpracy
przy tworzeniu i redagowaniu nastepnych
numerów gazety.

UG Łańcut