O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

XIV SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 8 października 2019 r. o godz. 9.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie                    i Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza                      w miejscowości Rogożno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut