O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę  

XV  SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 15.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie pozostałych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Łańcut.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut”.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2018/2019.
 20. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 21. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut