O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XVI  SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 9.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „BEZPIECZNE SZKRABY – pierwszy żłobek w Gminie Łańcut”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na  I półrocze 2020 r.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 19. Informacja z rocznej działalności Wójta.
 20. Sprawy różne i pytania bieżące.

  

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 Paweł Dąbek