Informacja

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Łańcut w dniu 26 listopada 2019 r. uchwały Nr XV/187/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa. Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2019 r., poz. 5965).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. i przedstawiają się następująco:

a) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób - stawka opłaty wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie,

b) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób - stawka opłaty wynosi łącznie 98,00 zł miesięcznie.

Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku segregowania odpadów:

a) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób - stawka opłaty wynosi 40,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie,

b) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób - stawka opłaty wynosi łącznie 196,00 zł miesięcznie.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności.

Ponadto, znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010) nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek segregacji odpadów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. W tej sytuacji Wójt wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze decyzji administracyjnej określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.                    

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Każdorazową zmianę związaną z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, wyjazd na studia itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.