O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

XXXVIII  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 30 stycznia 2018 r.  
o godz.   900   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

            PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/16 RGŁ z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Administracyjno Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
  z budżetu Gminy Łańcut dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Łańcut oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego.
 8. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy.
 9. Informacja o działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut 

                                                                                mgr inż. ROMAN SKOMRA

UG Łańcut