O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XXXIX  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

 

która odbędzie się dnia 9 marca 2018 r.  
o godz.   1200   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

            PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łańcut dotyczącego konieczności zmian przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łańcut w 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
  7. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy.
  8. Informacja o działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut 

                                                                                    mgr inż. ROMAN SKOMRA

UG Łańcut