ZAWIADOMIENIE

        

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz  Statutu Sołectwa

 

 

Z W O Ł U J Ę

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi GŁUCHÓW 

które odbędzie się w  OŚRODKU KULTURY  
dnia 15 KWIETNIA 2018 r.
(NIEDZIELA) o godz. 900

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

1.Otwarcie zebrania.

2.Ustalenie kolejności wykonania remontu dróg
w Głuchowie.

3.Wolne wnioski.

4.Zamknięcie zebrania

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi
o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

SOŁTYS WSI

GŁUCHÓW

UG Łańcut