O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

I  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

 która odbędzie się dnia 19 listopada 2018 r.  

o godz.  1600  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łańcut.
  5. Ślubowanie Wójta Gminy Łańcut.

 

 

 Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie I 

                                                                   Marcin Dudzik

UG Łańcut