O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

II SEJĘ RADY GMINY ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r.  
o godz. 1600  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Ślubowanie Radnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Łańcut.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łańcut do reprezentowania w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łańcut do reprezentowania w Centrum Hurtowym AGROHURT S.A. w Rzeszowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zabrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut.
 13. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut 

                                                                                    Paweł Dąbek

UG Łańcut