O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

III  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. o godz.  1200  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutów sołectw z terenu Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut
  z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Łańcut porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Łańcut zadanie publiczne Gminy Łańcut w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Łańcut dla mieszkańców Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 16. Podjęcie uchwały zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
  w miejscowościach Kosina i Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 20. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut.
 21. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Łańcut.
 22. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 23. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut - Paweł Dąbek

UG Łańcut