Herb Gminy Łańcut został ustanowiony w roku 2000 uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Gminy Łańcut. W roku 2017 natomiast uchwałą Nr XXIX/248/17 ustalone zostały zasady jego używania. Takie prawo posiadają organy gminy i jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w jej imieniu.

Inne podmioty i osoby fizyczne, które mają zamiar użycia herbu np. w publikacjach, na plakatach, tablicach promocyjnych czy podczas wydarzeń, są zobowiązane do uzyskania zgody Wójta Gminy Łańcut. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do Urzędu Gminy Łańcut. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek i powagę.

Wniosek i zasady używania herbu Gminy Łańcut znajdują się na stronie internetowej www.gminalancut.pl w zakładce Samorząd → Herb

Herb przedstawia w polu błękitnym jastrzębia naturalnego siedzącego na dwóch skrzyżowanych toporach o ostrzach srebrnych i toporzyskach złotych.Symbolika herbu odwołuje się do tradycji i historii naszych ziem. Jastrząb naturalny (barwy naturalnej) nawiązuje do jednego z bohaterów Legionów J. Piłsudskiego, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, który pieczętował się herbem Jastrzębiec. Dwa skrzyżowane topory mają bezpośrednie odniesienie do godła pierwszych właścicieli tych ziem - Ottona z Pilczy i rodziny Pileckich, herbu Topór. Topór w heraldyce symbolizuje obronę swobody, wolności, a także władzę i sprawiedliwość. Natomiast jastrząb uważany jest najczęściej za symbol wojowniczości, zwycięstwa, wzniosłości i długowieczności. Również barwy heraldyczne mają swoją specjalną symbolikę. Według Klemensa Prinsaulta (francuskiego heraldyka z XV w.) barwa błękitna wyraża trzy cechy: piękność, wzniosłość i pochwałę.

Prawa autorskie do grafiki należą do Gminy Łańcut, a znak herbu jest prawnie chroniony.

UG Łańcut