O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

V  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 28 stycznia 2019 r. o godz.  12.00 
w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut