Treść obwieszczenia (pobierz)

RRE. 6220.13.2018.ATF

Łańcut, dnia 8.01.2019r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz.U.2018 poz. 2081 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 8.01.2019r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej 1° w miejscowości Kosina" na działce nr ew. 3617/5.

Decyzja została wydana na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, I piętro, pokój 17, w godzinach od 830 - 1400.

Dodatkowo zawiadamiam, że informacja o decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na tablicach ogłoszeń miejscowości Kosina w dniu 15.01.2019 r.

UG Łańcut