Gmina Łańcut nie ustaje w wysiłkach na rzecz zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która w obecnym kształcie zablokuje możliwość budowy domów w promieniu 1,5 km od elektrowni wiatrowych.

W tej sprawie został wysłany list do wszystkich parlamentarzystów z województwa podkarpackiego. W piśmie samorząd gminy precyzyjnie podpowiada w jaki sposób można znowelizować ustawę by ta nie godziła w interesy mieszkańców gminy Łańcut oraz innych gmin na których terenie, bądź w ich pobliżu znajdują się farmy wiatrowe.
...........................................................

Łańcut, dnia 2019-01-09
RIK.670.1.2019

List do parlamentarzystów

W związku z obowiązującą od 16 lipca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.), zwanej dalej „uizew”, zwracam się z prośbą o zmianę przepisów ww. ustawy w następującym zakresie:
- dodanie do art. 1 ust. 3 w następującym brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do inwestycji zrealizowanych i użytkowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.”
- ujednolicenie okresu przejściowego zawartego we wszystkich artykułach Rozdziału 4 z obecnych 36 miesięcy na 72 miesiące.

W latach 2011–2012 na terenie Gminy Łańcut zostało wybudowanych i oddanych do użytku 19 elektrowni wiatrowych, każda na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 70, poz. 1647 – 1650 z dnia 18 września 2009 r. zawierających zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w odległości około 350 m od elektrowni wiatrowej. Najbliższa zabudowa z funkcją mieszkaniową znajduje się w odległości około 500 m od istniejącej elektrowni wiatrowej.

Ustawa uizew ściśle określa odległość w jakiej mogą być budowane nowe budynki mieszkalne od elektrowni wiatrowej, jest ona równa lub większa od 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. W Gminie Łańcut całkowita wysokość elektrowni wiatrowej wynosi 150 m, co oznacza, że w promieniu 1,5 km od elektrowni wiatrowej po 16 lipca 2019 r. nastąpi całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej. W praktyce sprowadza się to do zakazu budowy domów na obszarze obejmującym około 20 procent terytorium gminy, na czym najbardziej ucierpią miejscowości Sonina, Wysoka i Kosina, a w mniejszym stopniu także Głuchów oraz Rogóżno.

Z uwagi na to, że Gmina Łańcut jest gminą wiejską, w której rozpowszechniona jest zabudowa zagrodowa wprowadzone regulacje uniemożliwią rozwój miejscowości oraz stworzą prawną blokadę budownictwa zagrodowego. Wybudowane elektrownie wiatrowe w Gminie Łańcut uniemożliwią rozwój budownictwa mieszkalnego oraz spowodują przymusową emigrację ludności z rodzinnych stron.

Powołana na wstępie ustawa uniemożliwi rozwój budownictwa mieszkaniowego, nie tylko na terenie Gminy Łańcut, ale również na terenach przyległych gmin. Elektrownie wiatrowe znajdujące się na obszarze Gminy Łańcut będą oddziaływać również na teren Gminy Markowa, natomiast te zlokalizowane w Gminie Gać utworzą strefę z zakazem zabudowy, która obejmie część obszaru Gminy Łańcut.

Wprowadzone przepisy ustawy uizew w sposób jednakowy traktują elektrownie wiatrowe powstałe przed nowelizacją przepisów, jak i te projektowane i budowane obecnie, co powoduje złamanie naczelnej zasady o niedziałaniu prawa wstecz. Mając zatem na uwadze ochronę praw nabytych oraz zaufanie obywateli do państwa należy rozróżnić sytuację podmiotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych już wybudowanych i oddanych do użytku przed dniem wejścia w życie ustawy, od tych które będą lokalizowane i budowane w przyszłości.

Warto również zauważyć, iż wybudowane już licznie elektrownie wiatrowe w całym kraju mogą doprowadzić do sytuacji paraliżu inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Od wejścia w życie ustawy wszelkie działania Wójta Gminy Łańcut w sprawie zmiany ustawy poprzez wielokrotne wystąpienia i ponaglenia do Posłów RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nie odniosły żadnego skutku.

Z uwagi na upływający czas proszę o potraktowanie prośby w sposób priorytetowy.

Z poważaniem
Jakub Czarnota
Wójt Gminy Łańcut

UG Łańcut