WYBORY DO SAMORZĄDÓW WIEJSKICH – 17 lutego 2019 r. 

Wyniki wyborów Sołtysa:

Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka

Wyniki wyborów Rady Sołeckiej:

Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka

 

Informacje dla wyborców oraz kandydatów na Sołtysa i do Rad Sołeckich

 

KANDYDACI

1.  Kto może kandydować w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej?

Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze w Sołectwie tj. ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

2.  Kto może zgłosić kandydata na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej?

Zgłoszenia kandydatury może dokonać co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa mających czynne prawo wyborcze.

3.  Kiedy i gdzie można zgłaszać kandydatów?

Komisje Wyborcze przyjmują zgłoszenia we właściwych biurach sołtysów w dniu 8 lutego 2019 r. w godzinach od 1800 do 2000

4.  Jak wyglądają procedury zgłoszenia kandydatów?

Zgłoszenie musi zawierać nazwiska, imiona, adresy i numery dowodów osobistych osób zgłaszających oraz musi być potwierdzone ich podpisami. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenia kandydata dotyczące:

a)      wyrażenia  zgody na  kandydowanie,  które  zawiera  następujące dane o kandydacie: nazwisko, imiona, adres zamieszkania, PESEL

b)      skazania lub nieskazania prawomocnym wyrokiem sądu w postępowaniu karnym w okresie ostatnich 4 lat licząc od dnia zgłoszenia kandydatury.

Zgłoszenia we właściwym biurze sołtysa dokonuje co najmniej jedna osoba, która znajduje się na liście osób zgłaszających.

5.  Czy można zgłosić tylko kandydatów do Rady Sołeckiej?

Grupa mieszkańców może dokonać zgłoszenia:

a)  jednego kandydata na Sołtysa i równocześnie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,

b)  wyłącznie kandydatów na członków Rady Sołeckiej w liczbie od jednego do maksymalnej liczebności Rady Sołeckiej – ustalonej na zebraniu wiejskim w dniu 3 lutego 2019 r.

 

KOMISJE WYBORCZE

6.  Kto i kiedy powołuje komisje wyborcze?

Wybory przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie w dniu 3.02.2019 r. Komisja Wyborcza. W jej skład wchodzi od 3 do 6 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie przedwyborcze w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. W skład Komisji wchodzi dodatkowo jedna osoba wskazana przez Wójta Gminy spośród pracowników Urzędu Gminy bądź innej gminnej jednostki organizacyjnej.

7.  Kto może być członkiem Komisji Wyborczej?

Do Komisji mogą kandydować tylko wyborcy zamieszkali stale w Sołectwie mający czynne prawo wyborcze, za wyjątkiem osoby wskazanej przez Wójta. Kandydat na sołtysa lub na członka rady sołeckiej nie może być jednocześnie członkiem komisji. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie.

8.  Jakie zadania należą do Komisji Wyborczej?

Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a)        rejestracja kandydatów

b)        podanie do publicznej wiadomości na terenie Sołectwa informacji o zarejestrowanych kandydatach

c)        przygotowanie wzoru karty do głosowania

d)        przeprowadzenie głosowania w Sołectwie

e)        ustalenie wyników głosowania w Sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz sporządzenie protokołów głosowania i przekazania ich Wójtowi Gminy.

 

MĘŻOWIE ZAUFANIA

9.  Kto może zgłosić męża zaufania?

Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć swojego męża zaufania.

 

GŁOSOWANIE

 10.  Kto może głosować na sołtysa i członków Rady Sołeckiej?

Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej posiada każdy mieszkaniec Sołectwa, który ukończył 18 lat najpóźniej w dniu wyborów i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa. Głosować można tylko osobiście.

11.  Jakie zasady obowiązują przy głosowaniu?

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowanie odbywa się w lokalu Komisji Wyborczej bez przerwy w godzinach od 800 do 1800 w dniu wolnym od pracy.

Po okazaniu dowodu tożsamości wyborca odbierając kartę do głosowania potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Wyborca głosuje kartą do głosowania opatrzoną pieczęcią Komisji Wyborczej w następujący sposób:

a) stawiając znak „x" obok nazwiska wybranego kandydata na Sołtysa

b) stawiając znak „x" obok nazwisk wybranych kandydatów na członków Rady Sołeckiej w liczbie od 1 do maksymalnej liczebności Rady Sołeckiej

12.  Czy przy głosowaniu niezbędny jest dowód osobisty?

Zgodnie ze statutem Sołectwa okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość jest obowiązkowe.

 

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

13.   Jak ustala się wyniki wyborów?

Za wybranego na funkcję Sołtysa uznaje się kandydata, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę głosów przeprowadza się ponowne głosowanie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, według zasad obowiązujących w pierwszym głosowaniu. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów.

W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza się. Komisja Wyborcza w dniu wyborów stwierdza protokolarnie wybór zarejestrowanego kandydata na funkcję Sołtysa.

Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu  największą liczbę ważnie oddanych głosów.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie tak jak w przypadku wyborów sołtysów.

W przypadku zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej w liczbie równej liczebności Rady Sołeckiej, wyborów nie przeprowadza się. Komisja Wyborcza w dniu wyborów stwierdza protokolarnie wybór zarejestrowanych kandydatów do Rady Sołeckiej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut pod nr tel. 17 225 62 58

 

Załączniki:

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Albigowej (pobierz)

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej (pobierz)

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania wyborów (pobierz)

Składy Komisji Wyborczych (pobierz)

Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej (pobierz doc.) (pobierz pdf)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (pobierz doc.) (pobierz pdf)

Zaświadczenie dla męża zaufania (pobierz doc.) (pobierz pdf)

Kalendarz wyborczy (pobierz)

Lokale wyborcze (pobierz)

Terminy Zebrań wiejskich (pobierz)

 

UG Łańcut