O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

VI  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. o godz. 15.30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Albigowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych.
 16. Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 19. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut