W nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczącego występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych przez osoby fizyczne w nieprzystosowanych do tego celu kotłach domowych, przypominamy mieszkańcom Gminy Łańcut o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).

Często wyżej opisane, zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych, rakotwórczych substancji do powietrza (m. in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).

W domowych piecach może być spalane tylko tzw. „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (tj. ścinki, trociny).

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 czerwca 2018 r. nie można spalać w województwie podkarpackim: węgla brunatnego, mułów i flotu oraz ich mieszanek, paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%, biomasy o wilgotności powyżej 20% (uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.).

Palenie drewnem mokrym jest nieekonomiczne i szkodliwe dla układu spalania - mokre drewno ma nawet dwukrotnie mniejszą kaloryczność, a podczas jego spalania zanieczyszczamy sadzami i smołą kominek (lub piec) oraz system kominowy.

Osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa. W stosunku do takich osób mogą zostać nałożone mandaty karne za spalanie odpadów.

Ponadto, w celu poprawy jakości powietrza, ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów oraz w trosce o nasze zdrowie apelujemy aby w domowych kotłach nie spalać: plastikowych butelek, kartonów po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, papieru z nadrukiem farb kolorowych, zmieszanych odpadów komunalnych itp.

 

WSZYSCY DBAJMY O NASZE ZDROWIE I ŚRODOWISKO!!!

 

UG Łańcut