ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz  Statutu Sołectwa

 

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  WYSOKA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury
dnia 7 kwietnia 2019 r. (NIEDZIELA)

o godz. 8.40.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
  3. Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie sołectw.
  4. Wprowadzenie oznakowania dróg i przysiółków.
  5. Omówienie miejsc montażu siatek ochronnych na sezon zimowy 2019/2020.
  6. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

 

SOŁTYS WSI WYSOKA

UG Łańcut