O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

VII  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 25 marca 2019 r. o godz. 15.30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
 5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018 oraz Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w sołectwie Albigowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut.
 10. Podjęcie uchwał w spawie rozpatrzenia skarg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Albigowa.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut