Obraz na stronie kwalifik_18.03.jpg

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:

- które ukończyły 30 r.ż.

- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie

- zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

 

W ramach projektu oferujemy:

- płatne 5 miesięczne staże zawodowe

- szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne

- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego

- pośrednictwo pracy

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu

- stypendium szkoleniowe

- catering

- materiały szkoleniowe    

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu. Będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji dotyczącej projektu na Państwa stronie internetowej/ tablicy ogłoszeń itp.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

 

Biuro projektu:

ITEB Beata Mierzejewska

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II ) IV piętro

www.iteb.com.pl

tel. 698 693 340

UG Łańcut