Obraz na stronie logo_ue_efrr.jpg

Gmina Łańcut ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP – nr konkursu RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Ogłoszenie o naborze (pobierz)
Regulamin naboru (pobierz)
Formularz oferty (pobierz)
Wyniki naboru (pobierz)

UG Łańcut