NOWE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie, Sonina 251b informuje, że decyzją RZ.RET.070.1.44.2018.PS z dnia 24.04.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)  w związku z art. 24 c ust 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz.328 z późn.zm.). Od 24.05.2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,73 (zł/m3)i za odprowadzenie ścieków 4,29 (zł/m3). Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian tj. 1,00 (zł/m-c). Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UG Łańcut