Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

z w o ł u j ę

 

XXXIX SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 15 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Soninie

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut.

5. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek