O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję  XXXVII  SESJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT, która odbędzie się dnia 22 grudnia 2022 r. o godz.  8.00  w  Ośrodku Kultury w Albigowej.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/601/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/603/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/500/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.

10. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

11. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

12. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek