ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE   WIEJSKIE

we wsi GŁUCHÓW, które odbędzie się w Zespole Szkół w Głuchowie dnia 25 września 2022 r. (NIEDZIELA) o godz. 9.00

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  • Otwarcie Zebrania.
  • Zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
  • Przyjęcie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  • Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.
  • Sprawy różne.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim.

SOŁTYS WSI GŁUCHÓW