WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO MOŻNA SKŁADAĆ:

- w Urzędzie Gminy Łańcut i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 17 sierpnia do 30 listopada br., od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00    

- w Ośrodkach Kultury we wszystkich miejscowościach gminy Łańcut od 18 sierpnia do 2 września br., od poniedziałku do piątku, w godz. 13:00 – 19:00  

- elektronicznie - za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /6ohi83h8mp/SkrytkaESP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany), od 17 sierpnia do 30 listopada br.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, oraz Ośrodkach Kultury/Bibliotekach Publicznych.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,

  • obywatelstwo,

  • PESEL

  • adres zamieszkania,

  • numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,

  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W formularzu wniosku o dodatek węglowy należy również podać dane dotyczące wielkości gospodarstwa domowego i jego członków oraz informację dotyczącą źródła ogrzewania.

W drugiej części wniosku o dodatku węglowym znajduje się oświadczenie, potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą.

WAŻNE! W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy 3000 zł przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego, przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7.00-15.00 pod numerem 17 225 67 74, 17 225 80 49.

 

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO - pobierz PDF

KLAUZULA RODO DO WNIOSKU - pobierz PDF