Gmina Łańcut informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2022 r. planowane jest uruchomienie ostatniego naboru wniosków przystąpienia do projektu dot. wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę. Nabór będzie trwał do 30 września 2022 r.

Plakat opisujący program "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"

Dofinansowanie w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF obejmuje:

a) demontaż dotychczasowego podstawowego źródła ciepła,

b) wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła – w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu,

c) urządzenia zabezpieczające, automatyczna instalacja sterująca pogodowa,

d) urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,

e) dostawa i montaż urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),

f) rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,

g) przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu,

h) dostawa i montaż kotła gazowego (w tym na gaz płynny LPG),

i) dostawa i montaż kotła na biomasę. (Uwaga: Kotły będą pracowały w układach pompowych. W projekcie nie dopuszcza się stosowania układów grawitacyjnych.)

j) systemy podawania paliwa do zasilania kotłów (np. podajnik, zasobnik przykotłowy)

k) instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,

l) usługi dotyczące nadzoru nad projektem.

Wysokość dofinansowania:

Poziom dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych netto.

Dokumenty wymagane na etapie wnioskowania:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – uregulowany stan prawny,
  • Weryfikacja techniczna - dokument potwierdzający możliwość montażu instalacji grzewczej w danym budynku/lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, przeprowadzonej na potrzeby projektu, opracowana i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pomocnicza lista dostępna na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/
  • Warunki przyłączenia sieci gazowej wydanej przez PSG, wraz z oświadczeniem o wykonaniu przyłącza gazowego – w przypadku braku przyłącza gazowego
  • Dokumentacja wymagana dla obiektów zabytkowych oraz obiektów znajdujących się w strefie ochrony zabytków, zgodnie z prawem budowlanym (jeśli dotyczy) - zgoda konserwatora na przewidywany zakres inwestycji jako załącznik do wniosku.
  • Wniosku o udział w projekcie
  • Parafowana umowa uczestnictwa w projekcie
  • W przypadku posługiwania się danymi osób trzecich oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  • Dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno–ekonomicznego – potwierdzona za zgodność kserokopia dokumentów.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeżeli dotyczy).
  • Opinia kominiarska w przypadku wymiany kotłów na biomasę

 

W Projekcie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy nowobudowanych budynków, które dotychczas nie były ogrzewane.

Projektem zostaną objęte tylko zamieszkałe budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne.

Podstawowym źródłem ciepła uprawniającym do udziału w projekcie jest źródło ciepła na paliwo stałe.

Koszty związane z wytworzeniem i pozyskaniem dokumentów niezbędnych dla złożenia wniosku i udziału w projekcie (m.in. koszt weryfikacji technicznej) pokrywa Beneficjent i nie będą one zwracane.

 

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym aktualne wzory dokumentów) przekazywane są za pomocą strony internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie ww. strony. Informacje uzyskać można również w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut oraz telefonicznie pod nr tel. 17 224 60 92.