Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie  informuje, że w okresie od 1.02.2021 r. do 12.02.2021r.  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie kwalifikował osoby/ rodziny do korzystania z pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekraczający kwoty 1542,20 zł miesięcznie, a w przypadku osób w rodzinie kwoty 1161,60 zł miesięcznie na osobę.

Ponadto przypominamy, iż kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020- Podprogram 2020, w związku z trwającym stanem epidemii COVID- 19 może odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzeniem wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a lub kontakt telefoniczny: 17 225 31 17, mail: