Obraz na stronie rpo_podk_rp_2018.jpg

Projekt pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Cel: Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Efekty realizacji: Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instalacji celu publicznego na terenie gmin znajdujących się na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy od 3,6 kW do 108 kW. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych; unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery; promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych. Produktem projektu będzie 123 nowo wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 2,66 MWe. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018r. co umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej  w wysokości 1824,09 MWh/rok. Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Całkowita wartość: 22 641 035,89

Wkład funduszy europejskich: 12 099 197,39 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(RPO WP).

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn.

Całkowita wartość dla Gminy Łańcut: 1 386 197,70 zł

Wkład funduszy europejskich dla Gminy Łańcut: 950 503,59 zł