Obraz na stronie rpo_podk_rp_2018.jpg

Projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”

Cel: zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Efekty realizacji: Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 2 796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin wchodzących w obręb Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych; unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Produktem projektu będzie 2 796 nowo wybudowane jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 8,32 MWe. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 r., co umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 6 323,20 MWh/rok. Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 045,91 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Całkowita wartość: 45 413 849,60

Wkład funduszy europejskich: 35 649 596,79 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(RPO WP).

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn.

Całkowita wartość dla Gminy Łańcut: 3 863 676,30 zł

Wkład funduszy europejskich dla Gminy Łańcut: 3 033 488,50 zł