loga zlobek rpo

POGODNY SENIOR edycja II – Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora

Cel i opis projektu: poprawa jakości poziomu życia 40 seniorów, powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar gminy wiejskiej Łańcut poprzez zapewnienie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych w istniejącym Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej dla 30 osób oraz nowo utworzonym Klubie Seniora dla 10 osób. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.11.2022 do 31.12.2022 r.

Ośrodek Opieki Dziennej, funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze tygodnia tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30–15:30. Ośrodek zapewniał będzie:

 • Dzienne usługi opiekuńcze (opiekuńcze i pielęgnacyjne)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacyjne)
 • Aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej
 • Warsztaty tematyczne
 • Wycieczki
 • 2 posiłki (śniadanie i obiad)
 • Transport

Klub Seniora, funkcjonował będzie przez cały rok, 3 dni robocze w tygodniu po 5 h dziennie (11:00–16:00). Klub zapewniać będzie:

 • Organizację czasu wolnego
 • Zajęcia rekreacyjno–sportowe
 • Zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • Zajęcia z arteterapii
 • Wyjścia rekreacyjno-kulturalne
 • Wycieczki
 • 1 ciepły posiłek
 • Transport

 

Planowane efekty realizacji: Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi
w społeczności lokalnej przez Gminę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt jest także elementem wieloletniej długofalowej strategii wsparcia osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Całkowita wartość projektu:  1 180 850,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 722,89 zł

Wkład budżetu państwa: 49 788,09 zł

Wkład własny Gminy Łańcut:  127 339,48 zł