loga

 

Cel i opis projektu: poprawa jakości poziomu życia 30 (18 K, 12 M) seniorów powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar Gminy Łańcut (teren ROF) poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Kosinie z 30 miejscami świadczenia usług społecznych w okresie od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

W ramach projektu zostanie wykonane:

  • Wyposażenie pomieszczeń DDP w Kosinie,

  • Całodzienne usługi opiekuńcze oraz elementy specjalistycznych usług opiekuńczych,

  • Usługi obejmujące aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Ośrodek Opieki Dziennej funkcjonował będzie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i zapewni miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.

Planowane efekty realizacji: Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez Gminę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt jest także elementem wieloletniej długofalowej strategii wsparcia osób starszych i potrzeb wsparcia ich w codziennym funkcjonowaniu. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR wpłynie ponadto na likwidację barier związanych z równością płci K i M poprzez zapewnienie równego dostępu do wszystkich elementów projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 556 387,32 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 004,07 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkład własny Gminy Łańcut: 93 383,25 zł.