zdalna szkoła logo

Zdalna Szkoła

Projekt realizowany w ramach programu. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Cel: Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w Gminie Łańcut.

Opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup sprzętu i nieodpłatne użyczenie szkołom umożliwiając prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej.

Prognozowane rezultaty (efekty) projektu:

Z otrzymanego dofinansowania zakupionych zostanie 23 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane szkołom z terenu Gminy Łańcut.

Całkowita wartość projektu wynosi: 79 994,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 79 994,00 zł