loga zlobek rpo

Ośrodek Opieki Dziennej - Pogodny Senior

Cel i opis projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 30 osób starszych/potrzeb. wsparcia w codziennym funkcjonow. w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną – utworzony zostanie Ośrodek Opieki Dziennej (OOD) w Wysokiej (gmina Łańcut). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2022

W ramach projektu zostanie wykonane:

  • Wyposażenie budynku OOD w Wysokiej
  • Remont i adaptacja budynku, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Dzienne usługi opiekuńcze (opiekuńcze I pielęgnacyjne, w tym pomoc przy utrzymaniu higieny osobistej)
  • Usługi opiekuńcze (aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, jednodniowe wycieczki)

Ośrodek Opieki Dziennej funkcjonował będzie przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i zapewni miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.

Planowane efekty realizacji: Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez Gminę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt jest także elementem wieloletniej długofalowej strategii wsparcia osób starszych i potrzebujących wsparcia w ich w codziennym funkcjonowaniu. Utworzenie Ośrodka Opieki Dziennej – Pogodny Senior wpłynie ponadto na likwidację barier związanych z równością płci KiM poprzez zapewnienie równego dostępu do wszystkich elementów projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 810 030,57 zł.  

Wkład Funduszy Europejskich:  1 711 682,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkład własny Gminy Łańcut: 98 347,80 zł.