loga zlobek rpo

„BEZPIECZNE SZKRABY – pierwszy żłobek w Gminie Łańcut ”

Cel i opis projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie warunków  do powrotu na rynek pracy 17 osobom w wieku aktywności zawodowej, które zostały wyłączone z rynku pracy
w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającymi na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych poprzez utworzenie żłobka na terenie gminy Łańcut w miejscowości Kosina w okresie od 01.02.2020 do 31.08.2022.

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania pierwszego na terenie Gminy Łańcut żłobka, a 17 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia zagwarantowana zostanie opieka w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych poprzez właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, w tym przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i wieku dziecka. Żłobek funkcjonował będzie przez cały rok, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6.30 do 17.00. 

W ramach projektu zostaną:

  • wykonane prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń budynku byłego przedszkola oraz zakupione elementy wyposażenia żłobka tj. sal żłobkowych, sanitariatów, aneksu kuchennego oraz szatni.
  • sfinansowane koszty funkcjonowania żłobka w okresie 24 miesięcy.

Planowane efekty realizacji: Utworzenie żłobka wpłynie na wyrównanie szans na aktywność zawodową rodziców. Umożliwi rodzicom powrót na rynek pracy bądź podjęcie zatrudnienia warunkującego zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Da również poczucie bezpieczeństwa, że pozostawione pod fachową opieką dziecko ma zapewnione warunki zapewniające jego prawidłowy rozwój.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 153 956,31 zł.  

Wkład Funduszy Europejskich:  980 862,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkład własny Gminy Łańcut: 173 093,45 zł.