logo piece 2020

 

Projekt pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kosina”

Cel i opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków katastrof, przez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosinie.

Projekt obejmuje zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z silnikiem samoczynnym, z zapłonem z turbodoładowaniem spełniającym normy spalin EURO 6 o mocy min. 180 KM, z kabiną przystosowaną do przewozu 6 osób, z lampami błyskowymi LED oraz belką świetlną z napisem „STRAŻ”. Wyposażony m.in. w radiotelefon oraz agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy.

Efekty realizacji: W wynik realizacji projektu zostanie zakupiony 1 wóz pożarniczy wyposażony w sprzęt do prowadzenie akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Całkowita wartość projektu: 350 091,02 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 249 999,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020

Partner projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Kosinie

osp kosina 20200602

osp 3.03.2020