Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje następujące świadczenia:

1) Świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci ( świadczenia uzależnione od dochodu rodziny)

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • świadczenia opiekuńcze obejmujące:
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy ( świadczenie uzależnione od dochodu rodziny),
  • zasiłek dla opiekuna.
 • świadczenie rodzicielskie przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,czyli tzw. becikowe (świadczenie uzależnione od dochodu rodziny)

 

2) Świadczenie wychowawcze 500 + :

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu rodziny.

 

3) Świadczenie Dobry start 300+:

Jednorazowe wsparcie w wysokości 300,00 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na wysokość dochodu rodziny.

 

4) Świadczenie Za życiem:

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu powstałe w trakcie porodu lub w okresie prenatalnym.

 

5) Fundusz alimentacyjny:

Świadczenie przysługujące osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Świadczenie uzależnione jest od dochodu rodziny.

 

6) Karta Dużej Rodziny:

            Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. KDR przysługuje:

 1. rodzicom i dzieciom w przypadku, kiedy na utrzymaniu rodziców pozostaje co najmniej troje dzieci do 18 roku życia lub uczących się,
 2. rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).   

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, pokój nr 8 oraz 31, gdzie pobrać można również wnioski o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń. Telefoniczne informacje udzielane są pod numerem telefonu: 17 225 33 51, 17 225 67 74 oraz 17 225 80 49.

Wypełnione wnioski można składać w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wnioski można składać również drogą elektroniczną, poprzez system EMP@TIA oraz bankowość internetową.

Wnioski do pobrania: