I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łańcut:

 

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3
37-300 Leżajsk

2. EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Niziny 290
37-716 Orły

3. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. R. Traugutta 20
37-100 Łańcut

4. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

5. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 35
36-030 Błażowa

6. Stare Miasto Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874
37-300 Leżajsk

7. Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117
38-100 Strzyżów

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

Os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

9. Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak

ul. Hankówka 28
38-200 Jasło

10. Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Łazienna 7,
36-050 Sokołów Małopolski

11. FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10,
41-800 Zabrze

12. FBSerwis KARPATIA Sp. Z o.o.

ul. Odległa 8,
33-100 Tarnów

 

II. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łańcut zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

  1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej, Stare Miasto Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Leżajsk.
  2. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, Młyny 111a, PUK EMPOL
  3. Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów
  4. Składowisko w Kozodrzy, ZUK Sp. z o.o. Ostrów

 

III. Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Łańcut:

1. Stare Miasto Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874
37-300 Leżajsk

2. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. R. Traugutta 20
37-100 Łańcut

3. WC SERVIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

 

IV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Stare Miasto - Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Instalacja Przetwarzania

Odpadów w Giedlarowej, 37-300 Leżajsk - tel. 017- 2429913

PSZOK otwarty jest od wtorku do piątku od godziny 12:00 do 16:00, w soboty od 9:00 do 13:00

 

V. Poziomy recyklingu za 2018 rok:

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 48,03%

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania – MOUBR 21,3388 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 2,78%.

 

VI. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Zbiórka „elektrośmieci” organizowana jest raz w roku tj. w czerwcu 2019 w terminie wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach (Harmonogram dostępny jest w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a oraz na stronie internetowej Gminy Łańcut). Zbiórki elektrośmieci sprzed posesji dokona Firma EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o., Niziny 290, 37-716 Orły.

2. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- Punkt Zbierania i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z. o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut.

- Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Stare Miasto - Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, 3

UG Łańcut