I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łańcut

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3

37-300 Leżajsk

2. EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Niziny 290

37-716 Orły

3. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. R. Traugutta 20

37-100 Łańcut

4. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

5. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 35

36-030 Błażowa

6. Stare Miasto Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

7. Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117

38-100 Strzyżów

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

9. Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak

ul. Hankówka 28

38-200 Jasło

10. Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Łazienna 7,

36-050 Sokołów Małopolski

11. FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10,

41-800 Zabrze

12. FBSerwis KARPATIA Sp. z o.o.

ul. Odległa 8,

33-100 Tarnów

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut jest EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o., Niziny 290, 37-716 Orły.

II. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łańcut zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej, Stare Miasto Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Leżajsk.
 • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, Młyny 111a, PUK EMPOL,37-550 Radymno
 • Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów, Kozodrza 225, 39-103 Ostrów

III. Wykaz podmiotów upoważnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łańcut

1. Stare Miasto Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

2. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. R. Traugutta 20

37-100 Łańcut

3. WC SERVIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

4. TOI TOI Polska Spółka z o.o.

Ul. Płochcińska 29

03-044 Warszawa

 

IV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rakszawie, Rakszawa 507, 37-111 Rakszawa (za budynkiem Urzędu Gminy). Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, w soboty od 9:00 do 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, telefon: (17)2249253.

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut:

 • Opakowania ze szkła
 • Opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Gruz budowlany
 • Gruz budowlany zmieszany z innymi rodzajami odpadów, niezawierającymi odpadów niebezpiecznych.

V. Poziomy recyklingu za 2018 rok:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 47,84%
 • Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania – MOUBR 27,9616 Mg
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0%.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 3,65%.