Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przeworsku:

Adres: ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk

Godziny otwarcia: poniedziałek  8:00-17:00, środa  8:00-17:00, piątek  8:00-17:00, sobota w godz. 8:00-12:00

Telefon: 16 648 79 33

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

- opakowania ze szkła

- opakowania z papieru i tektury

- papier

- opakowania z tworzyw sztucznych

- drewno

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości 300 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- zużyte opony z samochodów osobowych (4 sztuki/rok dla jednego gospodarstwa)

- szkło okienne

- gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 500 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- popiół i żużel paleniskowy

- drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

- przeterminowane leki i chemikalia

- farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych

- oleje przepracowane

- opakowania wielomateriałowe

- metale

- odpady tekstyliów i odzieży

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek