O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę 

X  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 13 czerwca 2019 r. o godz.  9.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

  PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka i Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za 2018 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne i pytania bieżące.

  

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

UG Łańcut