XI Sesja Rady Gminy Łańcut

 O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

XI  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r. o godz.  15.30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Łańcut.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.
 9. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 Paweł Dąbek

UG Łańcut