Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie również przystąpił do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizuje 2 moduły:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.   

- tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1 164,00 zł oraz rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r. wynosi
198 112,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą
66 038,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 264 150,00 zł.

PLAKAT posiłek 1