OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

XXXVI SESJĘ RADY GMINY ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Albigowej

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Łańcut.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/496/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/584/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/589/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „POGODNY SENIOR edycja II - Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora”.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/448/21 z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Gminy Łańcut.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Łańcut i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXI/170/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2021/2022.

26. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.

27. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

28. Sprawy różne i pytania bieżące.

 Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek